VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRENÁJMU VOZIDIEL

 

DOKLADY POTREBNÉ NA UZATVORENIE ZMLUVY

Fyzická osoba:

  • občiansky preukaz, prípadne cestovný pas
  • vodičský preukaz – platný minimálne 2 roky

Právnická osoba:

  • výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
  • občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívať
  • plná moc v prípade podpisu zmluvy inou osobou

 

VEK VODIČA

  • minimálny vek vodiča je 21 rokov
  • maximálny vek vodiča je 75 rokov

 

DĹŽKA PRENÁJMU

Minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň (24 hod.) a v zmluve sa uvádza doba prenájmu počtom dní. V prípade prekročenia doby prenájmu o viac ako 1 hodinu, sa účtuje ďalší deň prenájmu. Po vzájomnej dohode môže byť vozidlo prenajaté aj na kratší čas ako je 1 deň (24 hod.) 

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A ZÁBEZPEKA ZA VOZIDLO

Je potrebné vopred, prípadne pri preberaní vozidla uhradiť sumu na predpokladanú dobu zapožičania a zábezpeku za vozidlo. Zábezpeka za vozidlo sa účtuje vo výške 150€. Zábezpeka sa prenajímateľovi po vrátení nepoškodeného a dotankovaného automobilu vracia. 


HAVARIJNÉ POISTENIE, POISTENIE PROTI KRÁDEŽI

Vozidlá sú havarijne a zákonne poistené. V prípade hrubého porušenia predpisov (užitie drog, alkoholu, iných omamných látok) je klient plne zodpovedný za všetky škody na prenajatom vozidle.


CESTA DO ZAHRANIČIA

Klient musí pred uzavretím zmluvy o "Prenájme vozidla" oboznámiť prenajímateľa, či má v úmysle vycestovať do zahraničia a kam. Pri ceste do zahraničia požadujeme ďalší doklad: rodný list, faktúra za telefón, pas, list vlastníctva atď.


NAJAZDENÉ KILOMETRE

Limit km na deň je 300 km. Pri najazdení viac kilometrov sa účtuje sadzba 0,10 € / km, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Po vzájomnej dohode môže byť limit kilometrov neobmedzený.


SLUŽBY V CENE

Asistenčné služby, služby spojené s likvidáciou prípadnej poistnej udalosti, povinné zákonné poistenie, havarijné poistenie v SR aj v zahraničí, pravidelná údržba vozidla, kontrolné prehliadky, olej a iné prevádzkové náplne okrem pohonných hmôt, diaľničná známka platná na území Slovenskej republiky, zimné pneumatiky v zimnej sezóne.


STORNO OBJEDNÁVKY

V prípade storna objednávky/nájmu je prenajímateľ oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 50% z ceny objednávky/nájmu.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nájomca dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov  v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. Taktiež rovnako súhlasí s kopírovaním úradných dokumentov. Osobné údaje sú získavané za účelom uzatvorenia nájomnej zmluvy na zapožičanie automobilu. Osobné údaje nebudú nikde zverejňované, sprístupňované ani poskytované tretím stranám.


OSTATNÉ

Prenajímateľ nezodpovedá za majetok nájomcu a za veci vo vozidle.